KAMERA SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

                6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KAMERA SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

A.       Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kanun kapsamında Metasis Teknoloji “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip olup, bu sıfatın gerektirdiği yükümlülükleri yerine getirmek için gerekli uyum çalışmalarını gerçekleştirmektedir. İşbu bilgilendirme, Metasis Teknoloji’nin Kanun kapsamında şirket içi sesli ve görüntülü kamera kayıt sistemleri konusunda çalışan adaylarının, çalışanların, müşterilerin, müşteri adaylarının, hizmet alan kişilerin, hizmet alan kişi çalışanlarının, tedarikçilerin, tedarikçi çalışanlarının, hissedar/ortakların aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

B.       Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yasal Dayanağı ve Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

                  Metasis Teknoloji tarafından yürütülen kamera ile izleme ve kayıt altına alma faaliyeti, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun uygulanmasına ait yönetmeliğe uygun ve Şirketimiz meşru menfaatine ve hukuki sebebe dayalı olarak sürdürülmektedir.

C.       Kamera ile İzleme Faaliyetinin Yürütülme Amacı ve Amaçla Sınırlılık

                  Şirketimizce KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir. Metasis Teknoloji tarafından kapalı devre kamera ile izleme faaliyetinin sürdürülmesindeki amaç, bu Politika ‘da sayılan amaçlarla sınırlıdır. Bu doğrultuda, güvenlik kameralarının izleme alanları, sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, güvenlik amacına ulaşmak için yeterli ve bu amaçla sınırlı olarak uygulamaya alınmaktadır. Kişinin mahremiyetini güvenlik amaçlarını aşan şekilde müdahale sonucu doğurabilecek alanlarda (Örneğin tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

D.       Elde Edilen Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla Kimlere Aktarılacağı

İzleme sonucunda elde edilen bilgilere sınırlı sayıda çalışanın erişimi bulunmaktadır. Kamera görüntüleri, Metasis Teknoloji’nin güvenliğinin sağlanması amacıyla mevzuata uygun olarak yetkili kamu kurumlarına KVK Kanunu’nun 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilmektedir Kamera kaydı verileriniz 3. kişilerle paylaşılmaz ve yurt dışına aktarılmaz. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

E.        Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunu bildiririz:

·       Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. No:20 Ofisim İstanbul B Blok D:16 34846 Maltepe İstanbul adresine iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Metasis Teknoloji tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Metasis Teknoloji’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Son Güncelleme Tarihi: 13.01.2023